Aktualności

Ważne informacje dotyczące aktualnego zakresu wizyt monitorujących oraz rekomendacje do treningów od 18 maja

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich14.05.2020 
W związku z aktualną decyzją rządu o przejściu od 18 maja 2020 do trzeciego etapu znoszenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, Polski Związek Piłki Nożnej wznawia prowadzenie wizyt monitorujących w certyfikowanych szkółkach piłkarskich.

Od 18 maja znikają obecnie obowiązujące ograniczenia dotyczące treningów w zaledwie sześcioosobowym składzie. Premier poinformował, że w zajęciach na pełnowymiarowym boisku na świeżym powietrzu będzie mogło jednocześnie uczestniczyć 22 zawodników plus czterech trenerów. Z orlików będzie mogło jednocześnie korzystać 14 zawodników.

Wprowadzono także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy pięciometrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + trzech trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ sześciu trenerów).

Przebywając na obiektach o charakterze otwartym, należy pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa: zachowaniu dystansu społecznego, obowiązku zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy), weryfikacji uczestników (zgłoszenie do zarządcy liczby osób wchodzących na obiekt), dezynfekcji urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie, obowiązkowej dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt czy korzystaniu z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcji po każdym użyciu. Zarazem nadal nie będzie możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).

Więcej szczegółów można znaleźć POD TYM LINKIEM.

Nowe wytyczne ogłoszone przez rząd umożliwiają powrót do pracy w warunkach zbliżonych do normalnych. W związku z tym trenerzy monitorujący wrócą na boiska w celu obserwacji tego w jaki sposób prowadzone są zajęcia treningowe i w niemal pełnym zakresie do weryfikacji. 

W skład obszaru merytorycznego wchodzą 3 inne obszary: dokumentacji procesu szkoleniowego (stanowiący 30 procent oceny), metodyczno-coachingowy treningu (stanowiący 55 procent oceny) i organizacyjny treningu (stanowiący pozostałe 15 procent oceny). Aby zaliczyć wizytę monitorującą z całości obszaru merytorycznego, należy uzyskać łącznie minimum 60 procent oceny.

W zakres weryfikacji obszaru dokumentacji procesu szkoleniowego wchodzą:

 • zgodność mezocyklu szkolenia z programem szkolenia,
 • zgodność tygodniowego mikrocyklu szkolenia z programem szkolenia,
 • zgodność konspektu z przyjętą strukturą jednostki treningowej na danym poziomie,
 • zgodność zajęć z konspektem treningowym,
 • zgodność doboru środków treningowych z tematem/celem zajęć.

W zakres weryfikacji obszaru metodyczno-coachingowego treningu wchodzą:

 • formułowanie tematu oraz celu treningu,
 • zgodność metod i form zastosowanych w środkach treningowych dla danej kategorii wiekowej,
 • objaśnienie, instruowanie i korygowanie błędów,
 • zastosowanie właściwego pokazu,
 • progresja środków treningowych w strukturze zajęć (wprowadź, rozwiń, egzekwuj) i zgodność prowadzonych zajęć pod kątem metodycznym,
 • kreatywność środków treningowych,
 • zarządzanie intensywnością zajęć,
 • indywidualizacja zajęć,
 • zwrócenie uwagi na szczegóły,
 • współpraca, zaangażowanie i kultura osobista trenera/trenerów,
 • poziom komunikacji z Zawodnikami, dostosowanie komunikacji do możliwości i wieku zawodnika,
 • stosowanie pytań przed i w trakcie ćwiczeń/gry,
 • stosowanie informacji zwrotnej (feedback) po ćwiczeniu/grze,
 • podsumowanie treningu,
 • zgodność nomenklatury z NMG.

W zakres weryfikacji obszaru organizacyjnego treningu wchodzą:

 • przygotowanie zajęć,
 • płynność przejść między poszczególnymi częściami zajęć i środkami treningowymi,
 • wykorzystanie dostępnej przestrzeni oraz dostosowanie wymiarów pola ćwiczeń/gier do wieku i umiejętności,
 • czas oczekiwania na ćwiczenie, stosowanie „drogi powrotnej” w ćwiczeniach o wydłużonym czasie oczekiwania na swoją kolej,
 • tworzenie stałych punktów orientacyjnych w czasie treningu (np. na nawodnienie, sprzęt treningowy itp.),
 • weryfikacja listy obecności na zajęciach (sprawdzana przed, na zakończenie zajęć lub w systemie zarządzania szkółką).

Drugim obszarem, który będzie podlegał weryfikacji przez trenera monitorującego, jest obszar kryteriów programu. Tutaj jednak biorąc pod uwagę przypadki, gdzie wystąpi brak możliwości przeprowadzania jednostki treningowej dla wszystkich zawodników drużyny (np. drużyna trenuje na boisku typu orlik, a liczy powyżej 14 zawodników), różną sytuację w kraju związaną z dostępnością obiektów sportowych oraz inne wytyczne rządu związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju, w zakres obszaru kryteriów programu nie wejdą następujące punkty:

 • weryfikacja czy szkółka wprowadziła do systemu zarządzania szkółką harmonogram treningowy dla każdej drużyny szkółki, zgodny z założeniami Programu Szkolenia PZPN na bazie AMO, który mówi o odpowiedniej liczbie jednostek treningowych dla poszczególnych kat. wiekowej: Skrzat - 2, Żak -3, Orlik - 3, Młodzik - 4 lub czy szkółka wprowadziła harmonogram treningowy dla każdej drużyny szkółki zgodny z założeniami autorskiego programu szkolenia szkółki, jeżeli przeszedł pozytywnie weryfikację Trenerów Monitorujących PZPN – rekomendujemy organizowanie tylu treningów, na ile logistyka oraz wola rodziców pozwalają, w związku z tym nie zostają wyznaczone dla zawodników minimalne liczby jednostek treningowych w mikrocyklu do odwołania,
 • weryfikacja czasu trwania treningu dla danej kategorii wiekowej zgodnie z Programem Szkolenia PZPN dla bazie AMO – rekomendujemy, aby jednostka treningowa dla każdej kategorii wiekowa trwała min. 45 minut do odwołania,
 • weryfikacja czy szkółka korzysta z zaplecza sanitarnego i szatniowego obiektu treningowego, a w przypadku szkółek na poziomie złotym, również czy szkółka korzysta z magazynku na sprzęt sportowy na obiekcie.

W zakres weryfikacji obszaru kryteriów programu od 18.05 wchodzą:

 • weryfikacja czy jednostki treningowe przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem utworzonym w systemie zarządzania szkółką,
 • weryfikacja czy wszystkie grupy treningowe zostały utworzone w systemie zarządzania szkółką,
 • weryfikacja zasad tworzenia i prowadzenia drużyny w ramach definicji nakreślonej w regulaminie (trener monitorujący sprawdza czy w treningu uczestniczy odpowiednia liczba trenerów i zawodników oraz czy na treningu uczestniczy odpowiednia liczba trenerów przypadających na grupę zawodników: poziom złoty 1/12, poziom srebrny 1/14, poziom brązowy 1/20),
 • weryfikacja obecności członków sztabu zgodnie z przydziałem do drużyn w systemie zarządzania szkółką,
 • weryfikacja licencji trenerów zgodnie z kryteriami programu oraz weryfikacja aktywnego udziału trenerów na zajęciach treningowych (trener monitorujący sprawdza, czy na treningu obecni są trenerzy zadeklarowani w systemie, z odpowiednią licencją, oraz to czy aktywnie uczestniczą w treningu,
 • weryfikacja obecności zawodników drużyn zgodnie z przydziałem w systemie zarządzania szkółką (trener monitorujący sprawdza, czy w treningu uczestniczą zawodnicy wskazani w systemie zarządzania szkółką w danej jednostce treningowej),
 • weryfikacja sprzętu treningowego na zajęciach (trener monitorujący sprawdza czy szkółka spełnia następujące kryteria: posiada minimum 1 piłkę na zawodnika na treningu o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej oraz pozostały sprzęt treningowy tj.: bramki, stożki, pachołki, oznaczniki, mini bramki – zgodnie z konspektem treningowym).

Raporty z wizyt monitorujących będą dostarczane ze skrzynki mailowej certyfikacja@pzpn.pl na adresy e-mail wszystkich administratorów szkółki piłkarskiej.

Biorąc pod uwagę różną sytuację w kraju związaną z dostępnością obiektów sportowych, szkółka piłkarska nie ma obowiązku powrotu do zajęć treningowych już od 18 maja. Zachęcamy jednak, aby jak najszybciej powrotu do prowadzenia zajęć treningowych w zakresie jak największym na jaki pozwalają warunki obiektowe.

REKOMENDACJE ORGANIZACYJNE:

 • rekomendujemy optymalną liczbę treningów, na ile pozwala logistyka, w związku z tym nie zostają wyznaczone dla zawodników minimalne liczby jednostek treningowych w mikrocyklu do odwołania,
 • rekomendujemy, aby jednostka treningowa dla każdej kategorii wiekowa trwała min. 45 minut, w związku z tym nie musi być całkowicie respektowany czas trwania jednostki treningowej zgodnie z Programem Szkolenia PZPN na bazie AMO do odwołania. Należy wziąć jednak pod uwagę zróżnicowanie czasu trwania zajęć w poszczególnych rocznikach w myśl zasad, im starsi ty, dłuższe zajęcia – oczywiście jak logistyka i organizacja na to pozwalają,
 • treningi w systemie zarządzania szkółką muszą być utworzone jako treningi drużynowe lub treningi indywidualne – jeśli trener decyduje się na podzielenie grupy, gdyż liczy np. powyżej 14 zawodników a trening odbywa się na boisku typu orlik,
 • rekomendujemy, żeby każdy z zawodników przychodził na trening ze swoją piłką,
 • zajęcia należy przygotować (rozstawienie sprzętu) przed przybyciem zawodników,
 • wszelka reorganizacja ćwiczeń, zbieranie czy przestawianie sprzętu treningowego jest w gestii trenera i tylko on może przenosić sprzęt treningowy,
 • po każdych zajęciach treningowych należy zdezynfekować sprzęt treningowy
 • mniejsza niż standardowo liczba środków treningowych
 • dobór środków treningowych powinien być na tyle prosty i przyswajalny dla zawodników, by nie poświęcać zbyt wiele czasu na ich objaśnianie
 • do minimum skrócić należy czas związany z omawianiem treningu, podsumowaniem. Dobrym rozwiązaniem może być tu telekonferencja, podczas której możemy omówić odbyty trening,
 • zastosuj 10-15 minutowe przerwy pomiędzy treningami, aby móc zebrać sprzęt, zdezynfekować, rozstawić kolejny trening oraz uniknąć spotkań zawodników dwóch grup treningowych,
 • w przypadku ograniczonego czasu treningu (skrócenie zajęć ze względów logistycznych), aby wykorzystać go maksymalnie, należy szczególnie wziąć pod uwagę organizację środków treningowych:

* czas trwania środków treningowych
* przejścia pomiędzy ćwiczeniami, stacjami
* czas wypoczynku (picie – każdy ze swoim napojem w innym wyznaczonym sektorze)
* czas wymiany grup z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

KLUCZOWE JEST UTRZYMANIE AKTUALNEGO HARMONOGRAMU TRENINGOWEGO W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA SZKÓŁKĄ! Jeśli monitoring stwierdzi, że w systemie utworzone są treningi które w rzeczywistości nie są realizowane, może zostać wszczęta procedura o odebranie Certyfikatu przez Komisją Weryfikacyjną ds. Certyfikacji PZPN.

REKOMENDACJE MERYTORYCZNE

Pamiętamy, że:

1. Jakość i merytoryka zajęć muszą być na pierwszym miejscu. Nie pośpiech!

2. Budujmy środki treningowe, których Zawodnik sam nie zrobi w domu. A więc – zadania w parach, małych grupach (podania, kombinacje, dośrodkowania, gry bez kontaktowe itp.). Ćwiczenia typu żonglerki, slalomy, motoryka mogą być zalecane w ramach pracy domowej.

Sugerowane formy organizacyjne w treningu piłkarskim to:

 • forma obwodów stacyjnych – technika w parach lub małych grupach,
 • ćwiczenia w parach, małych grupach,
 • gry i zabawy bezkontaktowe z zachowaniem odległości społecznych,
 • forma ścisła z elementami percepcji.

Dodatkowo rozpiski z treningiem indywidualnym, w przypadku skrócenia treningów lub zmniejszenia ich liczby w mikrocyklu tygodniowym.

Ważne elementy w treningu piłkarskim (FILARY SZKOLENIA)

 • intensywność – maksymalnie należy wykorzystać czas pracy podczas treningu, na co duży wpływ ma dobra organizacja jednostki treningowej i właściwy dobór środków treningowych. Pamiętajmy o przejrzystości dla Zawodników środków treningowych, szybkim przejściu od ćwiczenia do ćwiczenia, czasie wypoczynku (picie w jednym miejscu z zachowaniem odległości społecznych) i krótkim, konkretnym instruktażu,
 • szczegółowość / indywidualizacja – obserwuj zawodnika i przekazuj mu właściwe komunikaty zwiększające efektywność pracy, zgodne z celem treningu,
 • współpraca – budujmy środki treningowe z piłką, wymagające współpracy. Zadania indywidualne mogą być wykonywane w domu.
 • mentalność – pozytywnie zachęcaj zawodnika do pracy, uwypuklaj dobre zagrania, zachowania zawodników.

REKOMENDACJE TRENINGOWE DLA CERTYFIKOWANYCH SZKÓŁEK

1. Przeprowadzanie możliwie jak największej liczby treningów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

2. Wyznaczanie „zadań domowych” – zaczerpniętych z treści treningu w sytuacji zmniejszonej liczby treningów grupowych.

3. Planowanie pracy treningowej maksymalnie na 1 miesiąc w przód z uwzględnieniem celów szkoleniowych wynikających z planu szkolenia oraz nowych warunków pracy.

4. Organizacja telekonferencji z zawodnikami w celu szkolenia pod kątem rozwoju inteligencji piłkarskiej, wiedzy oraz mentalności.

W przypadku nowych wytycznych wprowadzonych przez Ministerstwo Sportu, a co za tym idzie zmian w zakresie prowadzenie treningów przez szkółki oraz przeprowadzania wizyt monitorujących, będziemy o tym na bieżąco informować w oddzielnych komunikatach.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności