Aktualności

Co dotychczas zmienił Program Certyfikacji?

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich29.03.2021 
Blisko półtora roku minęło od dnia przyznania certyfikatów PZPN w ramach pierwszego cyklu programu. Dla wielu szkółek i pracujących w nich trenerów dołączenie do projektu i konieczność dostosowania się do standardów narzuconych przez Federację oznaczało spore zmiany w codziennym funkcjonowaniu.

Certyfikaty w ramach pierwszego cyklu programu zostały przyznane 29 listopada 2019 roku. Już kilkanaście dni później w szkółkach rozpoczęły się wizyty monitorujące, prowadzone przez specjalnie zatrudnionych w tym celu wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów. I to właśnie oni – obserwujący z bliska to, co dzieje się w szkółkach – najlepiej dostrzegają zachodzące dzięki Programowi Certyfikacji zmiany. Niemal półtoraroczna praca w ramach zasad ściśle określonych przez PZPN przynosi ich zdaniem pierwsze, zauważalne gołym okiem efekty.

Informacji zwrotnej regularnie udzielają nam też same szkółki. W każdym tygodniu historia jednej z nich opisywana jest na portalu „Łączy nas piłka” w zakładce „Piłka dla wszystkich”. Rozmowy z założycielami, prezesami, trenerami czy wreszcie szeregowymi pracownikami szkółek to doskonała okazja, aby zrozumieć procesy zachodzące w nich pod wpływem udziału w projekcie.

Jakie są wnioski?

Szkółki za największe zalety programu uważają kwestie finansowe (związane z dotacją z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu), usystematyzowanie pracy kadry szkoleniowej oraz korzyści marketingowe.

Pokrywa się to z obserwacjami trenerów monitorujących, którzy zmiany zachodzące w szkółkach klasyfikują dodatkowo w ramach czterech obszarów:
- dokumentacji szkoleniowej,
- metodyki pracy,
- organizacji zajęć,
- edukacji trenerów i zarządców szkółek.

DOKUMENTACJA SZKOLENIOWA

Przed przystąpieniem do Programu Certyfikacji praca szkółek bywała chaotyczna. Bez programów szkoleniowych, bez planowania, bez konspektów treningowych. Udział w projekcie oznaczał na tym polu rewolucję. Podmioty, które dotychczas nie korzystały z żadnego programu szkoleniowego, rozpoczęły pracę według programu AMO. Podobnie było z tymi, których autorskie programy nie zostały zaakceptowane przez Związek.

Tak oto program szkoleniowy stał się dla szkółek punktem wyjścia w codziennej pracy z młodymi zawodnikami.

Dzisiaj widać w tym aspekcie dużą różnicę. Szkółki przygotowują realne plany szkoleniowe na poziomie makro-, mezo- oraz mikrocyklu. Cały proces szkoleniowy planowany jest z uwzględnieniem nie tylko obszaru techniczno-taktycznego (jak bywało już wcześniej), ale również motorycznego, mentalnego i wiedzy (co było rzadkością).

Jednostki treningowe – zgodne z danym programem szkolenia – są efektywne, a zawarte w nich treści charakteryzuje progresja pod względem złożoności i trudności. To zasługa m.in. rosnących umiejętności trenerów, zdolnych do przygotowania konspektów korelujących z planem treningowym. Co istotne, stworzone konspekty „przechodzą” na kolejne lata, zatem wiedza pozostaje w organizacji, na co często zwracają same szkółki.

Poprawę widać także w zakresie systematyczności w przygotowywaniu planów i konspektów, a w przypadku szkółek działających w oparciu o autorskie programy szkoleniowe – w poziomie merytorycznym tych programów.

METODYKA PRACY

Udział w projekcie i związane z nim wizyty trenerów monitorujących pozwoliły na wprowadzenie do codziennych treningów filarów szkolenia dzieci: intensywności, kreatywności, indywidualizacji, wiedzy oraz mentalności.

Po półtora roku szkoleniowcy coraz lepiej radzą sobie z takim zarządzaniem przestrzenią, sprzętem, czasem i zawodnikami, które najefektywniej przekłada się na intensyfikację zajęć. Korzystnie wpływa na nią także ustalony z góry, przed treningiem, podział obowiązków między pierwszym trenerem a jego asystentami.

Stosowane środki treningowe oraz coaching szkoleniowców sprzyjają doświadczaniu przez zawodników sytuacji wymagających podejmowania samodzielnych decyzji. Odchodzenie od formy ścisłej na rzecz gier i zabaw korzystnie wpływa na rozwijanie kreatywności u młodych piłkarzy.

Prowadzący zajęcia częściej skupiają uwagę na indywidualnym podejściu do każdego podopiecznego. Ćwiczenia są przedstawiane zarówno pod kątem zawodników mniej zaawansowanych, dla których piłka jest jedynie formą aktywności i sposobem na spędzanie czasu wolnego, jak i tych, którzy już dzisiaj wyróżniają się poziomem sportowym i zdradzają potencjał na profesjonalną karierę. Tu również dużą rolę odgrywa efektywny coaching. Komunikacja na linii trener – zawodnik jest obecnie dostosowywana do wieku i świadomości podopiecznego.

Trenerzy certyfikowanych szkółek zwracają większą niż wcześniej uwagę na wychowawczy aspekt zajęć. Funkcja treningu nie ogranicza się wyłącznie do poprawy umiejętności czysto piłkarskich, ale i do formowania odpowiednich zachowań psychospołecznych. Sami zawodnicy są tego coraz bardziej świadomi. Zgłębiają też wiedzę odnośnie samej gry.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Trener przyjeżdżający na boisko na ostatnią chwilę, w popłochu rozkładający sprzęt treningowy między zniecierpliwionymi dziećmi – w certyfikowanych szkółkach taka sytuacja po prostu nie ma prawa się zdarzyć. Każda jednostka treningowa, nie dość, że musi być najpierw zaplanowana w formie konspektu, to jeszcze trener ma obowiązek przygotować ją przed rozpoczęciem rozgrzewki. Odpowiednie przygotowanie optymalizuje trening. Wpływa na tzw. korelację organizacyjną, czyli zwiększa płynność przejść od ćwiczenia do ćwiczenia, co skraca przerwy i przekłada się na wspomnianą już intensywność.

Przyczyniła się do tego także poprawa w zakresie liczby trenerów przypadających na zawodników. Dzisiaj często jest to dwóch szkoleniowców na drużynę. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dzięki monitoringowi wyeliminowano sytuacje, w których zajęcia prowadziłyby osoby bez aktualnych uprawnień trenerskich.

Rzadziej dochodzi do sytuacji, w których jednostki treningowe czy mecze są odwoływane. Pod wpływem dostosowania do kryteriów Programu Certyfikacji liczba jednostek treningowych i meczów w mikrocyklu wręcz się zwiększyła.

Na organizację zajęć korzystnie wpływają także dostosowanie sprzętu treningowego do danego konspektu i Unifikacji PZPN oraz lepszy, zgodny z wymaganiami Programu Certyfikacji, dostęp do obiektów. Ich wynajem w wielu przypadkach stał się realny dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

EDUKACJA TRENERÓW I ZARZĄDCÓW SZKÓŁEK

Wizyty monitorujące w szkółkach pozwalają na wychwycenie deficytów w edukacji trenerów i przygotowanie odpowiednich materiałów szkoleniowych z zakresu planowania, prowadzenia procesu szkoleniowego i organizacji zajęć.

Obserwacja treningu przez trenera monitorującego i sporządzony przez niego raport to elementy indywidualnego podejścia do szkoleniowców pracujących w szkółkach. Raport z wizyty i zawarte w nim wytyczne są dodatkowo dostępne dla innych trenerów z danej szkółki.

Sami trenerzy bezpośrednio skorzystali na dofinansowaniu z Ministerstwa, które przełożyło się dla nich na lepsze wypłaty oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji na kursach UEFA.

Program Certyfikacji wymusił ponadto lepsze zarządzanie szkółkami. Obowiązkiem szkółek stało się wyznaczenie kompetentnych osób do koordynowania projektu po stronie certyfikowanego podmiotu.

Z biegiem czasu zmienia się stosunek szkółek do projektu. Są one coraz bardziej otwarte na współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz trenerami monitorującymi. Doceniają wartość organizacyjno-merytoryczną oraz finansową programu. Zrozumiały zasady i cel certyfikacji. A ten pozostaje niezmienny. Program ma się przyczynić do tworzenia dzieciom optymalnych warunków do treningów i podnoszenia swoich umiejętności.

1 września 2021 roku rozpocznie się proces rejestracji do trzeciego cyklu programu. Więcej informacji, w tym regulamin oraz kryteria, dostępne są na stronie POD TYM LINKIEM.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności