Aktualności

Regionalni specjaliści odwiedzą szkółki ubiegające się o złoty certyfikat

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich09.08.2019 

Sierpień i wrzesień to czas wizyt kontrolnych składanych przez Regionalnych Specjalistów ds. rozwoju piłki amatorskiej w przyjętych do Programu Certyfikacji PZPN szkółkach piłkarskich ubiegających się o złoty certyfikat. Jak się do niej przygotować?

Szkółki, które złożyły poprawnie wypełniony wniosek otrzymały od nas maila zatytułowanego „Program Certyfikacji PZPN – przyjęcie do programu”. To zobowiązuje je do poinformowania rodziców albo opiekunów prawnych dzieci, które uczestniczą w jednostkach treningowych w szkółce piłkarskiej o konieczności zarejestrowania swoich dzieci jako zawodników w portalu Łączy Nas Piłka oraz złożenia wniosku o potwierdzenia zawodnika w szkółce piłkarskiej (ZOBACZ WIDEO), a następnie potwierdzenia zawodników w szkółce i przypisania ich do drużyn (ZOBACZ WIDEO).

Szkółki piłkarskie przyjęte do programu powinny oczekiwać na kontakt Regionalnego Specjalisty ds. rozwoju piłki amatorskiej, który przekaże informacje o dacie zaplanowanej wizyty kontrolnej. Podmioty ubiegające się o złoty certyfikat powinny przygotować do kontroli następujące dokumenty:

 • Umowy zawierające tytuł prawny do korzystanie z boisk piłkarskich oraz szatni, zaplecza sanitarnego i magazynu sportowego dla każdego z boisk piłkarskich (zgodnie z kryteriami Certyfikacji PZPN) wskazanych w zakładce OBIEKTY przez szkółkę piłkarską lub Oddział Szkółki Piłkarskiej lub dokumenty potwierdzające ich własność (odpis z Ksiąg Wieczystych nieruchomości);
 • Aktualne zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego każdego członka sztabu szkoleniowego potwierdzonego w systemie Certyfikacji PZPN Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej oraz aktualne oświadczenia o niekaralności stanowiące załącznik numer 8 do Regulaminu (przez Trenera zgodnie z definicją regulaminową rozumiemy każdego członka sztabu, również asystentów bez licencji trenerskich);
 • Jeżeli podmiot prowadzący szkółkę piłkarska nie jest zarejestrowany w KRS, dokument potwierdzający zasadę reprezentacji szkółki piłkarskiej (wypis z rejestru gdzie zarejestrowany jest podmiot prowadzący szkółkę jeżeli zawiera informacje o zasadzie reprezentacji oraz składzie organu statutowego reprezentującego podmiot albo statut podmiotu oraz uchwałę powołującą członków organu reprezentującego podmiot);
 • Jeżeli szkółka piłkarska zadeklarowała szkolenie w oparciu o Program szkolenia PZPN na bazie AMO, zobowiązana jest do przekazania harmonogramów i planów treningowych zgodnych ze wzorem przedstawionym w Programie szkolenia PZPN  (plan mezocyklu na okres 6 m-cy);
 • Zunifikowany (jednolity) wzór dziennika treningowego, zgodnego z kryteriami Programu Certyfikacji PZPN;
 • Jeżeli szkółka bierze udział w oficjalnych rozgrywkach krajowych, które nie zostały wprowadzone do systemu ekstranet przez Wojewódzki ZPN, dowód zgłoszenia minimum 1 Drużyny z kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6 - U13) do Oficjalnych Rozgrywek Krajowych (zgodnie z definicją regulaminową) na sezon 2019/2020;
 • Umowę z fizjoterapeutą współpracującym ze szkółką piłkarską;
 • Umowa z lekarzem medycyny sportowej współpracującym ze szkółką piłkarską;
 • Udokumentowane wydanie jednolitego sprzętu sportowego dla zawodników w kategoriach wiekowych U6 – U13 (od G do D).

Wszystkie powyższe dokumenty szkółka piłkarska ma obowiązek umieścić w formie plików pdf w systemie Certyfikacji PZPN w zakładce DOKUMENTY -> Dodaj dokumenty szkółki. Maksymalny rozmiar plików to 5MB.

Podczas wizyty potrzebne będą również zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz ZUS:

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płaceniem podatków przez podmiot prowadzący szkółkę piłkarska – dokument powinien być wystawiony najpóźniej 3 miesiące przed terminem wizyty kontrolnej;
 • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płaceniem składek na ubezpieczenia społeczne przez podmiot prowadzący szkółkę piłkarska – dokument powinien być wystawiony najpóźniej 3 miesiące przed terminem wizyty kontrolnej.

Powyższe dokumenty szkółka piłkarska ma obowiązek umieścić w formie plików pdf w systemie Certyfikacji PZPN w zakładce DOKUMENTY -> Dodaj dokumenty szkółki (zaznaczając opcję „dokument dotyczy całej szkółki” i wybierając odpowiedni typ dokumentu – ZUS lub US. Maksymalny rozmiar plików to 5MB.

Podczas wizyty kontrolnej Regionalny Specjalista poprosi też o wgląd do oświadczeń rodziców lub opiekuna prawnego dzieci potwierdzonych w szkółce o zgodzie na uczestnictwo dzieci w zajęciach sportowych oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu.

Szkółka ubiegająca się o złoty certyfikat powinna też przygotować się do udzielenia informacji na temat możliwości eksponowania informacji na temat Certyfikatu PZPN na stronie startowej swojej strony internetowej, oraz przygotować do kontroli następujący sprzęt sportowy:

 • Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej; (kategorie wiekowe D i E - rozmiar 5x2m, kategorie F rozmiar 3x1,55m, kategorie G - rozmiar 3x1m);
 • Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej; (kategorie wiekowe D - rozmiar 4, kategorie E i F rozmiar 3 lub 4, kategorie G - rozmiar 3);
 • Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki, oznaczniki, min. 2 mini bramki (około 1,2x0,75m).

Zalecamy niezwłoczne podjęcie przygotowań do wizyty kontrolnej Polskiego Związku Piłki Nożnej w wyżej zakreślonym zakresie.

W razie problemów lub pytań, zachęcamy do kontaktu z Działem Wsparcia PZPN (tel.: 732-122-222, e-mail: wsparcie@pzpn.pl) lub z Regionalnym Specjalistą ds. rozwoju piłki amatorskiej w Państwa województwie.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności