Aktualności

[Pierwszy cykl programu] Jak przygotować się do audytu rocznego? Informacje dla szkółek ze złotą gwiazdką

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich12.02.2021 
Od 1 marca do 30 czerwca w szkółkach uczestniczących w Programie Certyfikacji przeprowadzone zostaną roczne audyty. W niniejszym artykule podpowiadamy, w jaki sposób powinny się do nich przygotować podmioty odznaczone złotą gwiazdką w pierwszym cyklu programu.

Audyt roczny za sezon 2020/21 zostanie przeprowadzony częściowo w formie zdalnej (na podstawie dokumentacji zamieszczonej w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską), a częściowo w formie wizyty kontrolnej w siedzibie szkółki. Szkółki uczestniczące w programie powinny oczekiwać na kontakt trenera PZPN, który przekaże informacje o terminie takiej wizyty.

Wizyta kontrolna w siedzibie szkółki

Wizyta kontrolna w szkółce jest wizytą zapowiedzianą. Każda ze szkółek powinna oczekiwać na wskazanie terminu przeprowadzenia kontroli przez PZPN. Termin kontroli jest niezmienny, a odmowa przyjęcia audytora PZPN w szkółce będzie równoznaczna z negatywną oceną audytu rocznego.

W ramach wizyty kontrolnej Szkółka ma obowiązek przygotować:

Sprzęt sportowy podlegający weryfikacji zgodnie z kryteriami. Szkółka piłkarska bądź jej oddział musi wykazać, iż posiada:

1. Minimum 1 piłkę na zawodnika na treningu.
2. Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej.
3. Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej.
4. Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki, oznaczniki, min. 2 mini bramki.

Podpisane oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w szkółce piłkarskiej/oddziale szkółki piłkarskiej oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu. Należy wykazać oświadczenia wszystkich zawodników potwierdzonych w szkółce na dzień wizyty kontrolnej. Ocena pozytywna w tym przypadku zależy od tego, czy szkółka jest w posiadaniu oświadczeń dla wszystkich zawodników potwierdzonych w Systemie Zarządzania Szkółką Certyfikacji PZPN.

Badania lekarskie wszystkich zawodników potwierdzonych w szkółce na dzień wizyty kontrolnej, wykonane na podstawie bilansu zdrowia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019.

– Szkółka lub jej oddział zobowiązana jest do przeprowadzenia testów motorycznych na podstawie ćwiczeń przygotowanych przez PZPN co najmniej raz na semestr. W trakcie wizyty kontrolnej szkółka zobowiązana jest do okazania audytorowi dokumentacji z przeprowadzonych testów za okres od 1 lipca do 30 grudnia 2020 roku. Testy, które należy udokumentować znajdują się w programie szkolenia każdej szkółki. W przypadku Programu Szkolenia PZPN – jest to zestaw ćwiczeń określony na stronach 212 – 218.

Umowy z trenerami – szkółka musi okazać w trakcie wizyty kontrolnej umowy zawarte ze wszystkimi trenerami, którzy na dzień wizyty kontrolnej tworzą sztab szkółki. Jeżeli trener zaprzestał współpracy ze szkółką, zalecamy niezwłoczne usunięcie go ze sztabu. Podstawą oceny w audycie rocznym będzie ustalenie, czy szkółka przestrzega obowiązku aktualizowania danych o sztabie szkółki.

WAŻNE: nie ma znaczenia, czy trener jest przypisany do drużyny w szkółce, czy nie. Weryfikacji podlegają wszyscy trenerzy znajdujący się w sztabie na dzień wizyty kontrolnej. Ocena pozytywna w tym przypadku zależy od tego, czy wszyscy trenerzy na liście sztabu szkółki w dniu wizyty kontrolnej posiadają ważne i aktualnie obowiązujące umowy ze szkółką. Brak umowy z trenerem, jej wadliwość lub nieaktualność prowadzą do oceny negatywnej.

– Umowę z osobą zarządzającą działaniami szkółki – szkółka musi okazać w trakcie wizyty kontrolnej ważną i obowiązującą umowę z jej administratorem. Regulamin nie przesądza formy prawnej zatrudnienia takiej osoby. Umowa ważna to taka, która została sporządzona zgodnie z obowiązującymi normami prawa (czyli na przykład jest prawidłowo podpisana). Umowa aktualna to taka, której okres obowiązywania trwa w dniu wizyty kontrolnej. Zasadniczo szkółka powinna wykazać, iż umowa obowiązywała od początku sezonu 2020/21. Jeżeli dochodziło do zmian na stanowisku koordynatora/administratora, szkółka powinna okazać wszystkie umowy w tym sezonie.

Weryfikacja dokumentów w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską Programu Certyfikacji PZPN

Druga część audytu rocznego zostanie przeprowadzona w formie audytu zdalnego i weryfikacji dokumentów w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską. W tym celu szkółka piłkarska powinna zamieścić w zakładce „DOKUMENTY -> dokumenty szkółki” następujące dokumenty:

KRYTERIUM KWALIFIKACJI TRENERÓW

Szkółka musi posiadać i umieścić w Systemie Zarządzania Szkółką Certyfikacji PZPN aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz oświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym (załącznik nr 8) wszystkich trenerów potwierdzonych w sztabie szkółki (tych, którzy potwierdzili współpracę ze szkółką piłkarską i są wyświetleni w sztabie szkółki piłkarskiej, nawet jeżeli nie mają przypisanej drużyny). Zaświadczenia z KRK muszą być wydane najpóźniej 6 miesięcy przed datą wizyty kontrolnej .

W trakcie audytu sprawdzone zostanie również, czy wszystkie drużyny mają przypisanych trenerów z odpowiednimi licencjami.

Podpowiedzi:

1. Jeżeli szkółka zaprzestała współpracy z trenerem, należy niezwłocznie usnąć trenera z listy członków sztabu.

2. Jeżeli trener pracuje w szkółce, ale nie prowadzi zajęć z drużynami objętymi Certyfikacją PZPN, należy niezwłocznie usunąć trenera z listy członków sztabu.

3. Każda osoba potwierdzona w sztabie musi posiadać wymagane dokumenty KRK oraz oświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym (załącznik nr 8). Jeżeli trener jest pracownikiem służb publicznych albo nauczycielem, szkółka w dalszym ciągu ma obowiązek posiadania aktualnego dokumentu KRK.

4. Oświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym (załącznik nr 8) trenera dodaje się raz – w momencie dodania trenera do sztabu szkółki.

KRYTERIUM FORMALNO-PRAWNE

Szkółka musi umieścić w systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz o niezaleganiu z podatkami z Urzędu Skarbowego. Zaświadczenia nie mogą być wystawione później niż 3 miesiące wstecz przed dniem wizyty kontrolnej. Wniosek o wydanie zaświadczenia NIE JEST zaświadczeniem. Szkółka ma obowiązek wykazać się w dniu wizyty kontrolnej dokumentem potwierdzającym brak zaległości wobec ZUS i US.

UWAGA: zawarcie ugody z US lub ZUS jest traktowane jako brak wymagalnych zaległości wobec tych organów.

Szkółka musi umieścić w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską umowy z lekarzem medycyny sportowej oraz fizjoterapeutą. Regulamin nie przesądza formy prawnej zatrudnienia takiej osoby. Dopuszczalna jest również współpraca z podmiotami świadczącymi usługi w ramach ww. praktyk zawodowych. Umowa ważna to taka, która została sporządzona zgodnie z obowiązującymi normami prawa (na przykład jest prawidłowo podpisana). Umowa aktualna to taka, której okres obowiązywania trwa w dniu wizyty kontrolnej. Zasadniczo szkółka powinna wykazać, iż umowa obowiązywała od początku sezonu 2020/21. Jeżeli dochodziło do zmian osób/podmiotów świadczących te usługi, to szkółka powinna okazać wszystkie umowy w tym sezonie.

KRYTERIUM INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

Zgodnie z kryteriami programu szkółka piłkarska musi wykazać:
–  tytuł prawny do korzystania z boiska wykorzystywanego na treningi w szkółce,
–  tytuł prawny do korzystania z szatni oraz zaplecza sanitarnego dla każdego obiektu treningowego przypisanego w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską,
– tytuł prawny do korzystania z magazynku sportowego w każdym obiekcie wykorzystywanym przez szkółkę w Programie Certyfikacji PZPN.

W tym celu audytor sprawdzi w systemie wszystkie obiekty treningowe wprowadzone do Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską oraz zweryfikuje, które boiska są przypisane do szkółki. Przyjmuje się domniemanie, że aktywne i powiązane ze szkółką boiska są wykorzystywane. Dla wszystkich przypisanych i zadeklarowanych przez szkółkę w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską boisk będą wymagane umowy lub porozumienia potwierdzające tytuł prawny do korzystania z nich. Jakie dokumenty będą uznawane za prawidłowe?

Umowa lub porozumienie zawarte pomiędzy szkółką piłkarską oraz właścicielem lub zarządcą obiektu treningowego musi spełniać łącznie następujące kryteria:
– zawierać datę zawarcia umowy,
– określać dokładnie strony umowy (w szczególności numer REGON lub KRS szkółki piłkarskiej),
– dokładnie wskazać przedmiot umowy (w szczególności zawierać informacje na temat udostępnionych boisk i infrastruktury),
– określać warunki czasowe wykorzystywania boisk piłkarskich udostępnianych w ramach umowy (z podaniem dni i godzin dostępności tych boisk),
– wskazywać, na jaki czas umowa została zawarta,
– zawierać podpisy osób składających oświadczenia woli w imieniu obu stron umowy (zgodne z zasadą reprezentacji tych podmiotów),
– stroną umowy albo właścicielem musi być podmiot prowadzący szkółkę piłkarską lub oddział szkółki piłkarskiej.

Jakiego typu dokumenty będą sprawdzane?
– umowa najmu konkretnych boisk piłkarskich,
– porozumienia potwierdzające zawarcie umowy spełniające ww. warunki,
– umowa o zarządzanie lub administrowanie boiskami,
– akt własności boiska (nieruchomości – odpis z Księgi Wieczystej).

Podpowiedzi:

Przygotowując się do audytu rocznego zaloguj się do systemu i sprawdź zakładkę „OBIEKTY”. Sprawdź, czy na liście znajdują się tylko te obiekty, z których obecnie korzysta szkółka. Jeżeli znajdują się tam obiekty, co do których szkółka nie posiada umowy i nie korzysta z nich – należy je usunąć z listy.

Jeżeli obiekt posiada więcej niż jedno boisko, sprawdź, czy w Systemie Zarządzania Szkółką do szkółki przypisane są właściwe boiska (można to sprawdzić w szczegółach obiektu: kolumna „AKCJE” – w prawnym dolnym rogu ekranu znajduje się obszar „BOISKA OBIEKTU” – w kolumnach „STATUS” można sprawdzić, które boiska mają status „przypisane”).

Jeżeli szkółka posiada obiekt składający się z więcej niż jednego boiska treningowego, tytuł prawny do korzystania z szatni, zaplecza sanitarnego oraz magazynku sportowego może dotyczyć całego obiektu. Jeden magazynek sporotwy wystarczy na cały obiekt treningowy, bez względu na liczbę boisk. Liczba boisk nie determinuje również liczby szatni i wielkości zaplecza sanitarnego. Szatnie, zaplecze sanitarne oraz magazynek sporotwy muszą być dostępne w ramach granic jednego obiektu treningowego – nie jest dopuszczalne dowożenie dzieci lub przemieszczanie dzieci między obiektami w trakcie treningu w celu skorzystania z wymaganej infrastruktury.

UWAGA : upewnij się, czy szkółka posiada tytuł prawny do przynajmniej jednego boiska o wymaganych wymiarach, nieprzerwanie przez cały sezon 2020/21.

KRYTERIUM PARTYCYPACJI

Zgodnie z regulaminem programu szkółka piłkarska po 14 września 2019 roku ma obowiązek potwierdzenia w Systemie Zarządzania Szkółką każdego zawodnika trenującego w szkółce.

W ramach audytu rocznego weryfikowana będzie liczba zawodników potwierdzonych w szkółce i uprawnionych do gry w sezonie 2020/21. Liczba zawodników uprawnionych do gry nie może przekraczać liczby zawodników potwierdzonych w Systemie Certyfikacji PZPN.

W ramach audytu rocznego weryfikowany jest również obowiązek przypisania zawodników do drużyn. Zgodnie z regulaminem nie więcej niż 10% ogólnej liczby zawodników w szkółce może pozostawać bez drużyny. Przez zawodników należy rozumieć osoby w kategoriach wiekowych od U-5 do U-13.

Audyt Roczny za sezon 2020/21 obejmuje również weryfikację kryterium zorganizowania lub współzorganizowania turnieju co najmniej na poziomie regionalnym (powiat/województwo) dla minimum sześciu drużyn spoza szkółki piłkarskiej, co najmniej raz podczas okresu obowiązywania certyfikatu. W tym celu szkółka zobowiązana jest do zamieszczenia w Systemie Zarzadzania Szkółką protokołów meczowych zawierających podpisane listy uczestników turnieju (lista klubów oraz zawodników uczestniczących w turnieju, z uwzględnieniem kategorii wiekowych zawodników, wyniki z turnieju – jeżeli były rejestrowane).

Podpowiedzi:

Przygotowując się do audytu rocznego sprawdź, czy lista zawodników potwierdzonych nie wymaga działania polegającego na przypisaniu zawodników do drużyn.

Sprawdź listę zawodników uprawnionych do gry w sezonie 2020/21 i w razie konieczności zgłoś właściwemu organowi prowadzącemu rozgrywki w kategoriach wiekowych od G do D aktualizację listy uprawnionych zawodników.

KRYTERIUM UDZIAŁU W ROZGRYWKACH

Każda szkółka piłkarska/oddział szkółki piłkarskiej musi posiadać co najmniej jedną drużynę w dowolnej kategorii wiekowych od Junior G do Junior D (U-6 – U-13), która uczestniczy w oficjalnych rozgrywkach krajowych.

KRYTERIUM DRUŻYN

Szkółka musi zgłosić i prowadzić przez cały sezon 2020/21 minimum jedną drużynę piłkarską prowadzoną zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN w każdej z kategorii wiekowych Junior G/F/E/D (U-6  U-13). 

KRYTERIUM TRANSPARENTNOŚCI I REALIZACJI PROGRAMU SZKOLENIA

Szkółka piłkarska ma obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o szkółce piłkarskiej/oddziale szkółki piłkarskiej (nazwa, lokalizacja, liczba drużyn, kadra szkoleniowa, harmonogram treningów) na minimum 6 miesięcy w przód. Audytor sprawdzi, czy szkółka w sezonie 2020/21 wprowadzała i w dalszym ciągu wprowadza harmonogramy treningowe do Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską.

Realizując Program Szkolenia PZPN szkółka musi również posiadać i wprowadzać do Systemu Zarządzania Szkółką plany treningowe dla drużyn. Należy pamiętać, że każdy dokument planu treningowego musi być umieszczony w zakładce „DOKUMENTY” Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską. Brak dokumentacji związanej z powyższymi punktami będzie skutkował oceną negatywną.

Szkółka piłkarska/Oddział szkółki piłkarskiej ma obowiązek posiadania i prowadzenia własnej strony internetowej oraz prawidłowego eksponowania na niej informacji o przyznanym Certyfikacie PZPN. Audytor sprawdzi, czy szkółka realizuje ten obowiązek.

Zalecamy niezwłoczne podjęcie przygotowań do audytów rocznych Polskiego Związku Piłki Nożnej w wyżej zakreślonym zakresie.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności