Aktualności

Nowy Program Szkolenia PZPN – przedstawiamy najważniejsze zmiany

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich24.07.2020 
1 września br. zacznie obowiązywać „Program Szkolenia PZPN – kategorie wiekowe U6-U13”, który jest efektem modyfikacji dotychczasowego Programu Szkolenia PZPN w oparciu o Program Szkolenia AMO. W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze spośród wprowadzonych zmian.

Nowy program szkolenia powstał na podstawie wniosków zebranych z pierwszego sezonu Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich. Treści w nim zawarte uwzględniają sugestie spływające do federacji od przedstawicieli certyfikowanych szkółek.

„Program Szkolenia PZPN – kategorie wiekowe U6-U13” (do pobrania TUTAJ) będzie obowiązywał szkółki posiadające Certyfikat PZPN ważny od 29 listopada 2019 roku oraz te, które zakwalifikują się do drugiego cyklu Programu Certyfikacji (od sezonu 2020/21). Mowa oczywiście o tych podmiotach, które nie zgłosiły (nie zgłoszą) autorskiego programu szkolenia. 

Jakie są najważniejsze zmiany w Programie Szkolenia PZPN?

1. Zmiana dot. planu treningowego

Zmiana ta dotyczy wszystkich trzech poziomów certyfikatu i odnosi się do wyprzedzenia, z jakim plan treningowy powinien zostać zamieszczony w systemie zarządzania szkółką piłkarską.

Zgodnie z nowym programem szkolenia trener musi posiadać na zajęciach treningowych plan treningowy (mezocykl miesięczny) sporządzony zgodnie z wytycznymi dla danego poziomu certyfikatu na minimum 1 miesiąc w przód (wcześniej były to po 3 miesiące dla podmiotów z brązową i srebrną gwiazdką oraz 6 miesięcy dla tych ze złotą). Administrator szkółki powinien zamieścić plan w systemie zarządzania szkółką piłkarską najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca, w którym ma on być realizowany.

2. Zmiana dot. konspektu treningowego

Zmiana ta dotyczy wszystkich trzech poziomów certyfikatu i odnosi się do wyprzedzenia, z jakim konspekt treningowy powinien zostać zamieszczony w systemie zarządzania szkółką piłkarską.

Zgodnie z nowym programem szkolenia trener musi posiadać konspekty treningowe na każdym treningu drużyny. Do systemu zarządzania szkółką piłkarską należy wprowadzić konspekt treningowy do każdej jednostki treningowej zaplanowanej w mikrocyklu nie później niż do końca dnia poprzedzającego rozpoczęcie nowego mikrocyklu (liczonego od poniedziałku do niedzieli). Wcześniej szkółki ze srebrną i złotą gwiazdką musiały zamieszczać konspekt w systemie najpóźniej na 7 dni przed daną jednostką, a te z brązową mogły to robić nawet w danego dniu treningu.

3. Wprowadzenie definicji szkoleniowych związanych z Programem Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich

Program szkolenia –  dokument zawierający zbiór informacji szkoleniowych dotyczących modelu treningu oraz gry zgodnych z etapizacją procesu szkolenia, przygotowywany dla wszystkich kategorii wiekowych objętych programem certyfikacji, który będzie stanowić podstawę do tworzenia szczegółowego planu treningowego.

Plan treningowy – dokument zawierający szczegółowe treści programowe w mezocyklu miesięcznym zgodne z ogólnymi wytycznymi zawartymi w programie szkoleniowym szkółki piłkarskiej, przygotowany dla każdej kategorii wiekowej, w której szkółka piłkarska posiada drużyny, uwzględniający wytyczne w poszczególnych obszarach treningowych (zgodnie z poziomem certyfikacji danej szkółki piłkarskiej). Za mezocykl miesięczny będzie się uważać okres pracy szkoleniowej obejmującej 4 następujące po sobie mikrocykle tygodniowe.Harmonogram treningowy – terminarz zajęć treningowych, sporządzany dla każdej drużyny, wprowadzony do systemu zarządzania szkółką piłkarską, zawierający informacje na temat drużyny, daty i czasu treningu, miejsca treningu oraz nazwy treningu (ogólnego celu zajęć), uwzględniający określoną w programie szkoleniowym liczbę jednostek treningowych w mikrocyklu dla danej kategorii wiekowej drużyny.

Konspekt treningowy – dokument określający cel i przebieg jednostki treningowej pozwalający ułożyć jednostkę treningową zgodnie z podziałem metodycznym (część wstępna/główna/końcowa). Konspekt musi być spójny z treścią planu treningowego.

Trening motoryczny/uzupełniający – wszystkie zajęcia o charakterze usprawniającym zawodnika w obszarach wyznaczonych w planowanym mikrocyklu, np. trening motoryczny, gimnastyka, sporty walki, pływanie itp. W kategorii wiekowej młodzik, gdy zajęcia prowadzone są w ramach czwartej jednostki treningowej, muszą trwać minimum przez 45 minut. Zajęcia mogą być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanego specjalisty w danym zakresie, jednak musi być na nich obecny I trener drużyny.

Obóz sportowy (zgrupowanie) – szkolenie piłkarskie organizowane przez szkółkę dla dzieci z kategorii wiekowej podlegającej Programowi Certyfikacji PZPN, będących zawodnikami tejże szkółki pod nadzorem trenerów z odpowiednimi kwalifikacjami.

Mecz w mikrocyklach treningowych dla każdej kategorii wiekowych występuje mecz. Do meczów możemy zaliczyć:

a) Mecz mistrzowski – spotkanie odrębnych drużyn w ramach oficjalnych rozgrywek odbywających się zgodnie z unifikacją szkolenia.

b) Mecz kontrolny – spotkanie odrębnych drużyn różnych szkółek odbywające się poza oficjalnymi rozgrywkami.

c) Turniej – zawody, w których bierze udział większa liczba drużyn (od kilku do kilkunastu z tej samej lub różnych szkółek piłkarskich), zgodnie z załączonym regulaminem turnieju.

d) Jednostka treningowa w formie meczu (gra wewnętrzna) – spotkanie odrębnych drużyn tej samej szkółki lub forma turnieju wewnątrz danej drużyny odbywająca się poza oficjalnymi rozgrywkami. Zajęcia te wymagają przygotowania konspektu treningowego. W grze wewnętrznej muszą brać udział wszyscy zawodnicy drużyny.

4. Wprowadzenie nowego rozdziału o nazwie „Mentalność jako jeden z filarów szkolenia dzieci i młodzieży”

Rozdział ten zawiera informacje na temat najważniejszych zagadnień dotyczących aspektów mentalnych młodych piłkarzy, które mają ogromny wpływ na szkolenie w wieku U6-U13. Przedstawione treści są uniwersalne i dotyczą wszystkich kategorii wiekowych (skrzat, żak, orlik, młodzik), a materiał tego rozdziału stanowi fundament do pracy z dziećmi i jest punktem wyjścia do ich dalszego rozwoju.


5. Zmiana liczby jednostek treningowych

6. Wymiary boisk do realizacji zajęć treningowych

Zgodnie z nowym Programem Szkolenia PZPN należy zapewnić drużynom odpowiednią przestrzeń na boisku do przeprowadzenia zajęć:

7. Zmiana czasu trwania jednostki treningowej

Zniesiono górny limit czasu trwania zajęć. Określony pozostaje jedynie minimalny czas trwania jednostki, który może być przedłużany wedle uznania.

SKRZAT

ŻAK

ORLIK

MŁODZIK

Przy jednostce treningowej trwającej dłużej niż zalecane minimum dla danej kategorii wiekowej to trener decyduje, która część treningu trwa dłużej, zgodnie z potrzebami prowadzonej drużyny. Zalecamy jednak, aby zwiększać czas trwania części głównych lub proporcjonalnie wszystkich części treningu.

8. Modyfikacja obszaru mentalnego

W tym przypadku cele szkoleniowe zostały dostosowane pod treści nowego rozdziału dotyczącego tego obszaru. Treści przedstawione w poniższej tabeli są wspólne dla wszystkich czterech kategorii wiekowych Programu Certyfikacji PZPN.

9. Stworzenie nowych przykładowych mikrocykli treningowych

W Programie Szkolenia PZPN znalazły się nowe przykładowe mikrocykle treningowe, które mogą być inspiracją dla trenerów do tworzenia miesięcznych planów treningowych. Mikrocykle zostały dostosowane do liczby jednostek treningowych dla kategorii wiekowych skrzat, żak, orlik i młodzik w zależności od poziomu Certyfikatu PZPN posiadanego przez szkółkę.

PRZYKŁAD: KATEGORIA WIEKOWA SKRZATPRZYKŁAD: KATEGORIA WIEKOWA ŻAK – POZIOM BRĄZOWY

PRZYKŁAD: KATEGORIA WIEKOWA ŻAK – POZIOM SREBRNYPRZYKŁAD: KATEGORIA WIEKOWA ŻAK – POZIOM ZŁOTYZałożenia dla pozostałych kategorii wiekowych znajdują się w Programie Szkolenia PZPN.

10. Uszczegółowienie testów

W nowym Programie Szkolenia PZPN uszczegółowiono testy:***

„Program Szkolenia PZPN – kategorie wiekowe U6-U13” jest do pobrania POD TYM LINKIEM.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności