Aktualności

[Pierwszy cykl programu] Jak przygotować się do audytu rocznego? Informacje dla szkółek ze srebrną gwiazdką

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich12.02.2021 
Od 1 marca do 30 czerwca w szkółkach uczestniczących w Programie Certyfikacji przeprowadzone zostaną roczne audyty. W niniejszym artykule podpowiadamy, w jaki sposób powinny się do nich przygotować podmioty odznaczone srebrną gwiazdką w pierwszym cyklu programu.

Audyt roczny za sezon 2020/21 zostanie przeprowadzony częściowo w formie zdalnej (na podstawie dokumentacji zamieszczonej w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską), a częściowo w formie wizyty kontrolnej w siedzibie szkółki. Szkółki uczestniczące w programie powinny oczekiwać na kontakt trenera PZPN, który przekaże informacje o terminie takiej wizyty.

Wizyta kontrolna w siedzibie szkółki

Wizyta kontrolna w szkółce jest wizytą zapowiedzianą. Każda ze szkółek powinna oczekiwać na wskazanie terminu przeprowadzenia kontroli przez PZPN. Termin kontroli jest niezmienny, a odmowa przyjęcia audytora PZPN w szkółce będzie równoznaczna z negatywną oceną audytu rocznego.

W ramach wizyty kontrolnej Szkółka ma obowiązek przygotować:

Sprzęt sportowy podlegający weryfikacji zgodnie z kryteriami. Szkółka piłkarska bądź jej oddział musi wykazać, iż posiada:

1. Minimum 1 piłkę na zawodnika na treningu.
2. Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej.
3. Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej.
4. Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki, oznaczniki, min. 2 mini bramki.

Podpisane oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w szkółce piłkarskiej/oddziale szkółki piłkarskiej oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu. Należy wykazać oświadczenia wszystkich zawodników potwierdzonych w szkółce na dzień wizyty kontrolnej. Ocena pozytywna w tym przypadku zależy od tego, czy szkółka jest w posiadaniu oświadczeń dla wszystkich zawodników potwierdzonych w Systemie Zarządzania Szkółką Certyfikacji PZPN.

Badania lekarskie wszystkich zawodników potwierdzonych w szkółce na dzień wizyty kontrolnej, wykonane na podstawie bilansu zdrowia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019.

– Szkółka lub jej oddział zobowiązana jest do przeprowadzenia testów motorycznych na podstawie ćwiczeń przygotowanych przez PZPN co najmniej raz na semestr. W trakcie wizyty kontrolnej szkółka zobowiązana jest do okazania audytorowi dokumentacji z przeprowadzonych testów za okres od 1 lipca do 30 grudnia 2020 roku. Testy, które należy udokumentować znajdują się w programie szkolenia każdej szkółki. W przypadku Programu Szkolenia PZPN – jest to zestaw ćwiczeń określony na stronach 212 – 218.

Umowy z trenerami – szkółka musi okazać w trakcie wizyty kontrolnej, iż posiada umowy zawarte ze wszystkimi trenerami, którzy na dzień wizyty kontrolnej tworzą sztab szkółki. Jeżeli trener zaprzestał współpracy ze szkółką, zalecamy niezwłoczne usunięcie go ze sztabu. Podstawą oceny w audycie rocznym będzie ustalenie, czy szkółka przestrzega obowiązku aktualizowania danych o sztabie szkółki.

WAŻNE: nie ma znaczenia, czy trener jest przypisany do drużyny w szkółce, czy nie. Weryfikacji podlegają wszyscy trenerzy znajdujący się w sztabie na dzień wizyty kontrolnej. Ocena pozytywna w tym przypadku zależy od tego, czy wszyscy trenerzy na liście sztabu szkółki w dniu wizyty kontrolnej posiadają ważne i aktualnie obowiązujące umowy ze szkółką. Brak umowy z trenerem, jej wadliwość lub nieaktualność prowadzą do oceny negatywnej.

Weryfikacja dokumentów w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską Programu Certyfikacji PZPN

Druga część audytu rocznego zostanie przeprowadzona w formie audytu zdalnego i weryfikacji dokumentów w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską. W tym celu szkółka piłkarska powinna zamieścić w zakładce „DOKUMENTY -> dokumenty szkółki” następujące dokumenty:

KRYTERIUM KWALIFIKACJI TRENERÓW

Szkółka musi posiadać i umieścić w Systemie Zarządzania Szkółką Certyfikacji PZPN aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz oświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym (załącznik nr 8) wszystkich trenerów potwierdzonych w sztabie szkółki (tych, którzy potwierdzili współpracę ze szkółką piłkarską i są wyświetleni w sztabie szkółki piłkarskiej, nawet jeżeli nie mają przypisanej drużyny). Zaświadczenia z KRK muszą być wydane najpóźniej 6 miesięcy przed datą wizyty kontrolnej .

W trakcie audytu sprawdzone zostanie również, czy wszystkie drużyny mają przypisanych trenerów z odpowiednimi licencjami.

Podpowiedzi:

1. Jeżeli szkółka zaprzestała współpracy z trenerem, należy niezwłocznie usnąć trenera z listy członków sztabu.

2. Jeżeli trener pracuje w szkółce, ale nie prowadzi zajęć z drużynami objętymi Certyfikacją PZPN, należy niezwłocznie usunąć trenera z listy członków sztabu.

3. Każda osoba potwierdzona w sztabie musi posiadać wymagane dokumenty KRK oraz oświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym (załącznik nr 8). Jeżeli trener jest pracownikiem służb publicznych albo nauczycielem, szkółka w dalszym ciągu ma obowiązek posiadania aktualnego dokumentu KRK.

4. Oświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym (załącznik nr 8) trenera dodaje się raz – w momencie dodania trenera do sztabu szkółki.

KRYTERIUM INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

Zgodnie z kryteriami programu szkółka piłkarska musi wykazać:
–  tytuł prawny do korzystania z boiska wykorzystywanego na treningi w szkółce,
–  tytuł prawny do korzystania z szatni oraz zaplecza sanitarnego dla każdego obiektu treningowego przypisanego w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską.

W tym celu audytor sprawdzi w systemie wszystkie obiekty treningowe wprowadzone do Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską oraz zweryfikuje, które boiska są przypisane do szkółki. Przyjmuje się domniemanie, że aktywne i powiązane ze szkółką boiska są wykorzystywane. Dla wszystkich przypisanych i zadeklarowanych przez szkółkę w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską boisk będą wymagane umowy lub porozumienia potwierdzające tytuł prawny do korzystania z nich. Jakie dokumenty będą uznawane za prawidłowe?

Umowa lub porozumienie zawarte pomiędzy szkółką piłkarską oraz właścicielem lub zarządcą obiektu treningowego musi spełniać łącznie następujące kryteria:
– zawierać datę zawarcia umowy,
– określać dokładnie strony umowy (w szczególności numer REGON lub KRS szkółki piłkarskiej),
– dokładnie wskazać przedmiot umowy (w szczególności zawierać informacje na temat udostępnionych boisk i infrastruktury),
– określać warunki czasowe wykorzystywania boisk piłkarskich udostępnianych w ramach umowy (z podaniem dni i godzin dostępności tych boisk),
– wskazywać, na jaki czas umowa została zawarta,
– zawierać podpisy osób składających oświadczenia woli w imieniu obu stron umowy (zgodne z zasadą reprezentacji tych podmiotów),
– stroną umowy albo właścicielem musi być podmiot prowadzący szkółkę piłkarską lub oddział szkółki piłkarskiej.

Jakiego typu dokumenty będą sprawdzane?
– umowa najmu konkretnych boisk piłkarskich,
– porozumienia potwierdzające zawarcie umowy spełniające ww. warunki,
– umowa o zarządzanie lub administrowanie boiskami,
– akt własności boiska (nieruchomości – odpis z Księgi Wieczystej).

Podpowiedzi:

Przygotowując się do audytu rocznego zaloguj się do systemu i sprawdź zakładkę „OBIEKTY”. Sprawdź, czy na liście znajdują się tylko te obiekty, z których obecnie korzysta szkółka. Jeżeli znajdują się tam obiekty, co do których szkółka nie posiada umowy i nie korzysta z nich – należy je usunąć z listy.

Jeżeli obiekt posiada więcej niż jedno boisko, sprawdź, czy w Systemie Zarządzania Szkółką do szkółki przypisane są właściwe boiska (można to sprawdzić w szczegółach obiektu: kolumna „AKCJE” – w prawnym dolnym rogu ekranu znajduje się obszar „BOISKA OBIEKTU” – w kolumnach „STATUS” można sprawdzić, które boiska mają status „przypisane”).

UWAGA : upewnij się, czy szkółka posiada tytuł prawny do przynajmniej jednego boiska o wymaganych wymiarach, nieprzerwanie przez cały sezon 2020/21.

KRYTERIUM PARTYCYPACJI

Zgodnie z regulaminem programu szkółka piłkarska po 14 września 2019 roku ma obowiązek potwierdzenia w Systemie Zarządzania Szkółką każdego zawodnika trenującego w szkółce.

W ramach audytu rocznego weryfikowana będzie liczba zawodników potwierdzonych w szkółce i uprawnionych do gry w sezonie 2020/21. Liczba zawodników uprawnionych do gry nie może przekraczać liczby zawodników potwierdzonych w Systemie Certyfikacji PZPN.

W ramach audytu rocznego weryfikowany jest również obowiązek przypisania zawodników do drużyn. Zgodnie z regulaminem nie więcej niż 10% ogólnej liczby zawodników w szkółce może pozostawać bez drużyny. Przez zawodników należy rozumieć osoby w kategoriach wiekowych od U-5 do U-13.

Audyt Roczny za sezon 2020/21 obejmuje również weryfikację kryterium zorganizowania lub współzorganizowania turnieju co najmniej na poziomie lokalnym (gmina/dzielnica) dla minimum czterech drużyn spoza szkółki piłkarskiej, co najmniej raz podczas okresu obowiązywania certyfikatu. W tym celu szkółka zobowiązana jest do zamieszczenia w Systemie Zarzadzania Szkółką protokołów meczowych zawierających podpisane listy uczestników turnieju (lista klubów oraz zawodników uczestniczących w turnieju, z uwzględnieniem kategorii wiekowych zawodników, wyniki z turnieju – jeżeli były rejestrowane).

Podpowiedzi:

Przygotowując się do audytu rocznego sprawdź, czy lista zawodników potwierdzonych nie wymaga działania polegającego na przypisaniu zawodników do drużyn.

Sprawdź listę zawodników uprawnionych do gry w sezonie 2020/21 i w razie konieczności zgłoś właściwemu organowi prowadzącemu rozgrywki w kategoriach wiekowych od G do D aktualizację listy uprawnionych zawodników.

KRYTERIUM UDZIAŁU W ROZGRYWKACH

Każda szkółka piłkarska/oddział szkółki piłkarskiej musi posiadać co najmniej jedną drużynę w dowolnej kategorii wiekowej od Junior G do Junior D (U-6–U-13), która uczestniczy w oficjalnych rozgrywkach krajowych.

KRYTERIUM DRUŻYN

Szkółka  musi zgłosić i prowadzić przez cały okres obowiązywania certyfikatu minimum cztery drużyny piłkarskie prowadzone zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN z kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U-6 – U-13), w co najmniej trzech z ww. kategorii wiekowych.

KRYTERIUM TRANSPARENTNOŚCI I REALIZACJI PROGRAMU SZKOLENIA

Szkółka piłkarska ma obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o szkółce piłkarskiej/oddziale szkółki piłkarskiej (nazwa, lokalizacja, liczba drużyn, kadra szkoleniowa, harmonogram treningów) na minimum 6 miesięcy w przód. Audytor sprawdzi, czy szkółka w sezonie 2020/21 wprowadzała i w dalszym ciągu wprowadza harmonogramy treningowe do Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską.

Realizując Program Szkolenia PZPN szkółka musi również posiadać i wprowadzać do Systemu Zarządzania Szkółką plany treningowe dla drużyn. Należy pamiętać, że każdy dokument planu treningowego musi być umieszczony w zakładce „DOKUMENTY” Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską. Brak dokumentacji związanej z powyższymi punktami będzie skutkował oceną negatywną.

Zalecamy niezwłoczne podjęcie przygotowań do audytów rocznych Polskiego Związku Piłki Nożnej w wyżej zakreślonym zakresie.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności