Aktualności

Jak przygotować się do audytu – szkółki ze złotym certyfikatem

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich13.05.2020 
Maj i czerwiec to czas Audytów rocznych przeprowadzanych przez Regionalnych Specjalistów ds. rozwoju piłki amatorskiej, w Szkółkach Piłkarskich uczestniczących w Programie Certyfikacji PZPN na poziomie złotym. Jak się do niego przygotować?

W związku z pandemią koronawirusa audyt roczny zostanie przeprowadzony w formie zdalnej na podstawie zamieszczonej dokumentacji w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską.

Szkółki piłkarskie uczestniczące w Programie powinny oczekiwać na kontakt Regionalnego Specjalisty ds. rozwoju piłki amatorskiej, który przekaże informacje o rozpoczęciu audytu rocznego oraz odpowie na ewentualne pytania lub wątpliwości. Podmioty uczestniczące w Programie na poziomie złotym powinny przygotować do kontroli następujące dokumenty:

Zakres Organizacyjno-Prawny

1. Kryterium kwalifikacji Trenerów

Wszyscy Trenerzy (zgodnie z definicją Regulaminową), którzy potwierdzili współpracę ze Szkółką Piłkarską, wyświetleni w Sztabie Szkółki Piłkarskiej muszą posiadać aktualne Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz oświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym (załącznik nr 8). Zaświadczenia z KRK muszą być wydane najpóźniej 6 m-cy przed wizytą kontrolną. Sprawdzamy też, czy wszystkie Drużyny mają przypisanych Trenerów z odpowiednimi licencjami.

2. Kryterium Infrastruktury sportowej

Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej musi wykazać (przedstawić stosowne umowy), iż przez cały okres obowiązywania Certyfikatu PZPN, jest uprawniona/y do korzystania z boiska wykorzystywanego na treningi. Sprawdzamy wszystkie obiekty, które są wprowadzone do systemu zarządzania szkółką. Umowa zawarta pomiędzy Szkółką Piłkarską/Oddziałem Szkółki Piłkarskiej, a właścicielem lub zarządcą obiektu treningowego musi spełniać następujące kryteria:

 • zawierać datę zawarcia umowy,
 • określać dokładnie strony umowy (w szczególności numer REGON lub KRS Szkółki Piłkarskiej),
 • dokładnie wskazać przedmiot umowy (w szczególności zawierać informacje na temat udostępnionych boisk i infrastruktury),
 • określać warunki czasowe wykorzystywania boisk piłkarskich udostępnianych w ramach umowy (z podaniem dni i godzin dostępności tych boisk),
 • wskazywać na jaki czas umowa została zawarta,
 • zawierać podpisy osób składających oświadczenia woli w imieniu obu stron umowy (zgodne z zasadą reprezentacji tych podmiotów),
 • stroną umowy albo właścicielem musi być podmiot prowadzący Szkółkę Piłkarską lub Oddział Szkółki Piłkarskiej,
 • zawierać tytuł prawny do posiadania przez obiekt zaplecza sanitarnego, szatni oraz magazynu sportowego dostępnych dla Szkółki Piłkarskiej.

Jakiego typu dokumenty będą sprawdzane?

 • umowa najmu konkretnych boisk piłkarskich,
 • umowa o zarządzanie lub administrowanie boiskami,
 • akt własności boiska (nieruchomości - odpis z Księgi Wieczystej).

3. Kryterium udziału w rozgrywkach

Każda Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej musi posiadać co najmniej jedną Drużynę, w dowolnej kategorii wiekowej od Junior G do Junior D (U6–U13), która uczestniczy w Oficjalnych Rozgrywkach Krajowych.

4. Kryterium liczby Zawodników uprawnionych do gry

Każda Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej Czy liczba Zawodników uprawnionych do gry w trwającym Sezonie jest równa lub mniejsza od liczby Zawodników potwierdzonych w Systemie Certyfikacji PZPN.

5. Kryterium zachowania zasady 10 procent Zawodników bez Drużyny

Każda Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej musi zachować zasadę obowiązku przypisania Zawodników do Drużyn (max. 10 procent Zawodników bez Drużyny – zawodnicy naborowi).

6. Kryterium wprowadzenia harmonogramu treningów

Każda Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej musi mieć wprowadzony harmonogram treningów Drużyn w okresie wstecznym od 9 grudnia 2019 r. do 11 marca 2020 r.

7. Kryterium posiadania własnej strony internetowej

Każda Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej musi posiadać i prowadzić własną stronę internetową.

8. Kryterium niezalegania z podatkami oraz składkami na ubezpieczenie społeczne

Każda Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej musi posiadać aktualne zaświadczenia z ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) oraz US (Urząd Skarbowy). Aktualne oznaczają nie starsze niż 3 m-ce.

9. Kryterium zatrudnienia osoby do zarządzania Odziałem Szkółki Piłkarskiej

Każda Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej musi posiadać umowę zatrudnienia osoby do zarządzania działaniami Szkółki Piłkarskiej/Oddziału Szkółki Piłkarskiej.

10. Kryterium współpracy z fizjoterapeutą

Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej musi okazać dokument potwierdzający stałą współpracę z fizjoterapeutą.

11. Kryterium współpracy z lekarzem medycyny sportowej

Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej musi okazać dokument potwierdzający stałą współpracę z lekarzem medycyny sportowej.

Należy pamiętać, iż każdy dokument musi być umieszczony w zakładce DOKUMENTY systemu zarządzania Szkółką Piłkarską. Brak dokumentacji związanej z powyższymi punktami, będzie skutkowało oceną negatywną, co się będzie wiązać z wszczęciem procedury odebrania Certyfikatu PZPN.

Również informujemy, że nie będzie sprawdzane czy Szkółka Piłkarska posiada:

 • oświadczenia rodziców lub opiekuna prawnego wszystkich dzieci w zakresie czy Szkółka posiada zaświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu dla wszystkich dzieci potwierdzonych w Szkółce,
 • badania lekarskie wszystkich zawodników, wykonanych na podstawie bilansu zdrowia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019,
 • dzienniki treningowe,
 • sprzęt treningowy,
 • czy obiekt, z którego korzysta Szkółka Piłkarska/Oddział Szkółki Piłkarskiej posiada magazyn sportowy.

Zalecamy niezwłoczne podjęcie przygotowań do Audytów rocznych Polskiego Związku Piłki Nożnej w wyżej zakreślonym zakresie.

W razie problemów lub pytań, zachęcamy do kontaktu z Działem Wsparcia PZPN (tel.: 732-122-222, e-mail: wsparcie@pzpn.pl) lub z Regionalnym Specjalistą ds. rozwoju piłki amatorskiej w Państwa województwie.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności