Aktualności

[Drugi cykl programu] Jak przygotować się do audytu rocznego? Informacje dla szkółek ze złotą gwiazdką

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich12.02.2021 
Od 1 marca do 30 czerwca w szkółkach uczestniczących w Programie Certyfikacji przeprowadzone zostaną roczne audyty. W niniejszym artykule podpowiadamy, w jaki sposób powinny się do nich przygotować podmioty odznaczone złotą gwiazdką w drugim cyklu programu.

Audyt roczny za sezon 2020/21 zostanie przeprowadzony częściowo w formie zdalnej (na podstawie dokumentacji zamieszczonej w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską), a częściowo w formie wizyty kontrolnej w siedzibie szkółki. Szkółki uczestniczące w programie powinny oczekiwać na kontakt trenera PZPN, który przekaże informacje o terminie takiej wizyty.

Wizyta kontrolna w siedzibie szkółki

Wizyta kontrolna w szkółce jest wizytą zapowiedzianą. Każda ze szkółek powinna oczekiwać na wskazanie terminu przeprowadzenia kontroli przez PZPN. Termin kontroli jest niezmienny, a odmowa przyjęcia audytora PZPN w szkółce będzie równoznaczna z negatywną oceną audytu rocznego.

W ramach wizyty kontrolnej Szkółka ma obowiązek przygotować:

Sprzęt sportowy podlegający weryfikacji zgodnie z kryteriami. Szkółka piłkarska musi wykazać, iż posiada:

1. Minimum 1 piłkę na zawodnika na treningu.
2. Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej.
3. Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej.
4. Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki, oznaczniki, min. 8 mini bramek.

Podpisane oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w szkółce piłkarskiej oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu. Należy wykazać oświadczenia wszystkich zawodników potwierdzonych w szkółce na dzień wizyty kontrolnej. Ocena pozytywna w tym przypadku zależy od tego, czy szkółka jest w posiadaniu oświadczeń dla wszystkich zawodników potwierdzonych w Systemie Zarządzania Szkółką Certyfikacji PZPN.

Badania lekarskie wszystkich zawodników potwierdzonych w szkółce na dzień wizyty kontrolnej, wykonane na podstawie bilansu zdrowia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019.

Umowy z trenerami – szkółka musi okazać w trakcie wizyty kontrolnej umowy zawarte ze wszystkimi trenerami, którzy na dzień wizyty kontrolnej tworzą sztab szkółki. Jeżeli trener zaprzestał współpracy ze szkółką, zalecamy niezwłoczne usunięcie go ze sztabu. Podstawą oceny w audycie rocznym będzie ustalenie, czy szkółka przestrzega obowiązku aktualizowania danych o sztabie szkółki.

WAŻNE: nie ma znaczenia, czy trener jest przypisany do drużyny w szkółce, czy nie. Weryfikacji podlegają wszyscy trenerzy znajdujący się w sztabie na dzień wizyty kontrolnej. Ocena pozytywna w tym przypadku zależy od tego, czy wszyscy trenerzy na liście sztabu szkółki w dniu wizyty kontrolnej posiadają ważne i aktualnie obowiązujące umowy ze szkółką. Brak umowy z trenerem, jej wadliwość lub nieaktualność prowadzą do oceny negatywnej.

– Umowę z osobą zarządzającą działaniami szkółki – szkółka musi okazać w trakcie wizyty kontrolnej ważną i obowiązującą umowę z jej administratorem. Regulamin nie przesądza formy prawnej zatrudnienia takiej osoby. Umowa ważna to taka, która została sporządzona zgodnie z obowiązującymi normami prawa (czyli na przykład jest prawidłowo podpisana). Umowa aktualna to taka, której okres obowiązywania trwa w dniu wizyty kontrolnej. Zasadniczo szkółka powinna wykazać, iż umowa obowiązywała od początku sezonu 2020/21. Jeżeli dochodziło do zmian na stanowisku koordynatora/administratora, szkółka powinna okazać wszystkie umowy w tym sezonie.

Weryfikacja dokumentów w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską Programu Certyfikacji PZPN

Druga część audytu rocznego zostanie przeprowadzona w formie audytu zdalnego i weryfikacji dokumentów w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską. W tym celu szkółka piłkarska powinna zamieścić w zakładce „DOKUMENTY -> dokumenty szkółki” następujące dokumenty:

KRYTERIUM KWALIFIKACJI TRENERÓW

Szkółka musi posiadać i umieścić w Systemie Zarządzania Szkółką Certyfikacji PZPN aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym wszystkich trenerów potwierdzonych w sztabie szkółki (tych, którzy potwierdzili współpracę ze szkółką piłkarską i są wyświetleni w sztabie szkółki piłkarskiej, nawet jeżeli nie mają przypisanej drużyny). Oba zaświadczenia muszą być wydane najpóźniej 6 miesięcy przed datą wizyty kontrolnej.

W trakcie audytu sprawdzone zostanie również, czy wszystkie drużyny mają przypisanych trenerów z odpowiednimi licencjami.

Podpowiedzi:

1. Jeżeli szkółka zaprzestała współpracy z trenerem, należy niezwłocznie usnąć trenera z listy członków sztabu.

2. Jeżeli trener pracuje w szkółce, ale nie prowadzi żadnych zajęć z drużynami objętymi Certyfikacją PZPN, należy niezwłocznie usunąć trenera z listy członków sztabu.

3. Każda osoba potwierdzona w sztabie musi posiadać wymagane dokumenty KRK oraz zaświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Jeżeli trener jest pracownikiem służb publicznych albo nauczycielem, szkółka w dalszym ciągu ma obowiązek posiadania aktualnego dokumentu KRK i zaświadczenia z rejestru sprawców na tle seksualnym.


KRYTERIUM FORMALNO-PRAWNE

Szkółka musi umieścić w systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz o niezaleganiu z podatkami z Urzędu Skarbowego. Zaświadczenia nie mogą być wystawione później niż 3 miesiące wstecz przed dniem wizyty kontrolnej. Wniosek o wydanie zaświadczenia NIE JEST zaświadczeniem. Szkółka ma obowiązek wykazać się w dniu wizyty kontrolnej dokumentem potwierdzającym brak zaległości wobec ZUS i US.

UWAGA: zawarcie ugody z US lub ZUS jest traktowane jako brak wymagalnych zaległości wobec tych organów.

Szkółka musi umieścić w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską umowy z lekarzem medycyny sportowej oraz fizjoterapeutą. Regulamin nie przesądza formy prawnej zatrudnienia takiej osoby. Dopuszczalna jest również współpraca z podmiotami świadczącymi usługi w ramach ww. praktyk zawodowych. Umowa ważna to taka, która została sporządzona zgodnie z obowiązującymi normami prawa (na przykład jest prawidłowo podpisana). Umowa aktualna to taka, której okres obowiązywania trwa w dniu wizyty kontrolnej. Zasadniczo szkółka powinna wykazać, iż umowa obowiązywała od początku sezonu 2020/21. Jeżeli dochodziło do zmian osób/podmiotów świadczących te usługi, to szkółka powinna okazać wszystkie umowy w tym sezonie.

Szkółka na dzień wizyty kontrolnej musi umieścić w systemie aktualne zaświadczenie o braku zaległości finansowych wobec macierzystego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej. Zaświadczenie wydane przez Związek na etapie formularza zgłoszeniowego należy zaktualizować i przedstawić stan faktyczny na dzień wizyty kontrolnej.

KRYTERIUM INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

Zgodnie z kryteriami programu szkółka piłkarska musi wykazać:
–  tytuł prawny do korzystania z boiska wykorzystywanego na treningi w szkółce zadeklarowane w Systemie Zarządzania Szkółką,
–  tytuł prawny do korzystania z szatni oraz zaplecza sanitarnego dla każdego obiektu treningowego przypisanego w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską,
– tytuł prawny do korzystania z magazynku sportowego w każdym obiekcie wykorzystywanym przez szkółkę w Programie Certyfikacji PZPN.

W tym celu audytor sprawdzi w systemie wszystkie obiekty treningowe wprowadzone do Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską oraz zweryfikuje, które boiska są przypisane do szkółki. Przyjmuje się domniemanie, że boiska, na których utworzono lub zaplanowano treningi są wykorzystywane przez szkółkę i powinna ona posiadać tytuł prawny do nich w terminach zaplanowanych lub już przeprowadzonych treningów. Jakie dokumenty będą uznawane za prawidłowe?

Umowa lub porozumienie zawarte pomiędzy szkółką piłkarską oraz właścicielem lub zarządcą obiektu treningowego musi spełniać łącznie następujące kryteria:
– zawierać datę zawarcia umowy,
– określać dokładnie strony umowy (w szczególności numer REGON lub KRS szkółki piłkarskiej),
– dokładnie wskazać przedmiot umowy (w szczególności zawierać informacje na temat udostępnionych boisk i infrastruktury),
– określać warunki czasowe wykorzystywania boisk piłkarskich udostępnianych w ramach umowy (z podaniem dni i godzin dostępności tych boisk),
– wskazywać, na jaki czas umowa została zawarta,
– zawierać podpisy osób składających oświadczenia woli w imieniu obu stron umowy (zgodne z zasadą reprezentacji tych podmiotów),
– stroną umowy albo właścicielem musi być podmiot prowadzący szkółkę piłkarską.

Jakiego typu dokumenty będą sprawdzane?
– umowa najmu konkretnych boisk piłkarskich,
– porozumienia potwierdzające zawarcie umowy spełniające ww. warunki,
– umowa o zarządzanie lub administrowanie boiskami,
– akt własności boiska (nieruchomości – odpis z Księgi Wieczystej).

Podpowiedzi:

Przygotowując się do audytu rocznego zaloguj się do systemu i sprawdź zakładkę „OBIEKTY”. Sprawdź, czy na liście znajdują się tylko te obiekty, z których obecnie korzysta szkółka. Jeżeli znajdują się tam obiekty, co do których szkółka nie posiada umowy i nie korzysta z nich – należy je usunąć z listy.

Jeżeli obiekt posiada więcej niż jedno boisko, sprawdź, czy w Systemie Zarządzania Szkółką do szkółki przypisane są właściwe boiska (można to sprawdzić w szczegółach obiektu - do każdego boiska można otrzymać informację o jego statusie).

Jeżeli szkółka posiada obiekt składający się z więcej niż jednego boiska treningowego, tytuł prawny do korzystania z szatni, zaplecza sanitarnego oraz magazynku sportowego może dotyczyć całego obiektu. Jeden magazynek sporotwy wystarczy na cały obiekt treningowy, bez względu na liczbę boisk. Liczba boisk nie determinuje również liczby szatni i wielkości zaplecza sanitarnego. Szatnie, zaplecze sanitarne oraz magazynek sportowy muszą być dostępne w ramach granic jednego obiektu treningowego – nie jest dopuszczalne dowożenie dzieci lub przemieszczanie dzieci między obiektami w trakcie treningu w celu skorzystania z wymaganej infrastruktury.

UWAGA: upewnij się, czy szkółka posiada tytuł prawny do przynajmniej jednego boiska o wymiarach zgodnych z kryteriami programu, nieprzerwanie przez cały sezon 2020/21.

KRYTERIUM PARTYCYPACJI

Zgodnie z regulaminem programu szkółka piłkarska ma obowiązek potwierdzenia w Systemie Zarządzania Szkółką każdego zawodnika trenującego w szkółce.

W ramach audytu rocznego weryfikowana będzie liczba zawodników potwierdzonych w szkółce i uprawnionych do gry w sezonie 2020/21. Liczba zawodników uprawnionych do gry nie może przekraczać liczby zawodników potwierdzonych w Systemie Certyfikacji PZPN.

Podpowiedzi:

Przygotowując się do audytu rocznego sprawdź, czy lista zawodników wnioskujących o potwierdzenie w szkółce nie wymaga działania polegającego na potwierdzeniu i przypisaniu zawodników do drużyn.

Sprawdź listę zawodników uprawnionych do gry w sezonie 2020/21 i w razie konieczności zgłoś właściwemu organowi prowadzącemu rozgrywki w kategoriach wiekowych od G do D aktualizację listy uprawnionych zawodników.

Sprawdź, czy listy obecności na zawodników na zajęciach są wprowadzane na bieżąco do Systemu Zarządzania Szkółką.

KRYTERIUM UDZIAŁU W ROZGRYWKACH

Każda szkółka piłkarska musi posiadać co najmniej jedną drużynę w dowolnej kategorii wiekowych od Junior G do Junior D (U-6 – U-13), która uczestniczy w oficjalnych rozgrywkach krajowych.

KRYTERIUM DRUŻYN

Szkółka musi zgłosić i prowadzić przez cały sezon 2020/21:
- minimum siedem drużyn chłopięcych prowadzonych zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN, w kategoriach wiekowych Junior G/F/E/D (U-6  U-13), w tym: co najmniej jedną drużynę chłopięcą w kategorii wiekowej Junior G2/G1 (U-6/U-7) oraz po jednej drużynie w każdej z kategorii Junior F2, F1, E2, E1, D2, D1 (U-8 - U-13) oraz dodatkowo minimum jedną drużynę dziewczęcą albo
- minimum cztery drużyny dziewczęce (co najmniej jedną w każdej z kategorii wiekowych Junior F/E/D), w przypadku gdy szkółka prowadzi szkolenie skierowane wyłącznie do dziewcząt (brak drużyn chłopięcych). 

KRYTERIUM TRANSPARENTNOŚCI I REALIZACJI PROGRAMU SZKOLENIA

Szkółka piłkarska ma obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o szkółce piłkarskiej (nazwa, lokalizacja, liczba drużyn, kadra szkoleniowa, harmonogram treningów) na minimum 1 miesiąc w przód. Audytor sprawdzi, czy szkółka w sezonie 2020/21 wprowadzała i w dalszym ciągu wprowadza harmonogramy treningowe do Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską.

Realizując Program Szkolenia PZPN szkółka musi również posiadać i wprowadzać do Systemu Zarządzania Szkółką plany treningowe dla drużyn. Należy pamiętać, że każdy dokument planu treningowego musi być umieszczony w zakładce „DOKUMENTY” Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską. Brak dokumentacji związanej z powyższymi punktami będzie skutkował oceną negatywną.

Szkółka piłkarska ma obowiązek posiadania i prowadzenia własnej strony internetowej oraz prawidłowego eksponowania na niej informacji o przyznanym Certyfikacie PZPN. Audytor sprawdzi, czy szkółka realizuje ten obowiązek. Uwaga: kanały social media nie są stronami internetowymi.

Zalecamy niezwłoczne podjęcie przygotowań do audytów rocznych Polskiego Związku Piłki Nożnej w wyżej zakreślonym zakresie.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności