Aktualności

Aktualne wytyczne dotyczące prowadzenia zajęć w certyfikowanych szkółkach

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich03.06.2020 
W związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów o przejściu od 29 maja 2020 do czwartego etapu znoszenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, aktualizujemy wytyczne dotyczące prowadzenia zajęć w certyfikowanych szkółkach piłkarskich.

29 maja zniknęły dotychczasowe ograniczenia dotyczące treningów, w których na pełnowymiarowym boisku na świeżym powietrzu mogło jednocześnie uczestniczyć 22 zawodników plus czterech trenerów, a z orlików mogło jednocześnie korzystać 14 zawodników. W przypadku zajęć prowadzonych na orliku czy boisku pełnowymiarowym, które traktowane są jako „teren otwarty”, od 29 maja uczestniczyć może nie więcej niż 150 osób. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób obsługujących obiekt.

W związku z tym informacjami można wrócić do prowadzenia standardowych zajęć treningowych w szkółkach piłkarskich, jednak należy przestrzegać wytycznych Ministerstwa Sportu:

Rozporządzanie określa ramowe wytyczne sanitarne w zakresie sportu, zgodnie z którymi: podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub organizator zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):

 • weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
 • dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
 • zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach, wydarzeniu sportowym, lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
 • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających (z wyłączeniem siłowni, klubów fitness i obozów sportowych),
 • zapewnia 15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

Więcej szczegółów i odpowiedzi na pytania znajdą Państwo w linkach do artykułów, które wskazujemy poniżej:

Nowa sportowa rzeczywistość – IV ETAP – LINK

IV ETAP – pytania i odpowiedzi – LINK

Możliwość prowadzenia standardowych zajęć treningowych sprawia, że wraca pełen zakres wizyt monitorujących w certyfikowanych szkółkach piłkarskich i zostają przywrócone następujące punkty:

 • weryfikacja czy szkółka wprowadziła do systemu zarządzania szkółką harmonogram treningowy dla każdej drużyny szkółki, zgodny z założeniami Programu Szkolenia PZPN na bazie AMO, który mówi o odpowiedniej liczbie jednostek treningowych dla poszczególnych kat. wiekowej: Skrzat - 2, Żak -3, Orlik - 3, Młodzik - 4 lub czy szkółka wprowadziła harmonogram treningowy dla każdej drużyny szkółki zgodny z założeniami autorskiego programu szkolenia szkółki, jeżeli przeszedł pozytywnie weryfikację Trenerów Monitorujących PZPN, na okres w przód zgodnie z kryteriami Programu dla danego poziomu certyfikatu,
 • weryfikacja czasu trwania treningu dla danej kategorii wiekowej zgodnie z Programem Szkolenia PZPN dla bazie AMO:
– w kat. skrzat: 60 – 75 minut
– w kat. żak: 75 – 90 minut
– w kat. orlik: 90 – 100 minut
– w kat. młodzik: 90 – 100 minut.
 • weryfikacja czy szkółka korzysta z zaplecza sanitarnego i szatniowego obiektu treningowego, a w przypadku szkółek na poziomie złotym, również czy szkółka korzysta z magazynku na sprzęt sportowy na obiekcie.

ZAKRES WIZYTY MONITORUJĄCEJ OD 8 CZERWCA 2020 ROKU

Wizyta monitorująca składa się z dwóch obszarów:

1. Obszar merytoryczny - dotyczy obserwacji zajęć treningowych, w skład którego wchodzą obszar dokumentacji procesu szkoleniowego, metodyczno-coachingowy treningu i organizacyjny treningu. 

2. Obszar kryteriów programu - jest ściśle związany jest z Regulaminem Programu Certyfikacji.

Aby zaliczyć wizytę monitorującą, należy zaliczyć wszystkie punkty obszaru Kryteriów Programu oraz uzyskać min. 60 procent z obszaru merytorycznego.

W skład obszaru merytorycznego wchodzą 3 inne obszary: dokumentacji procesu szkoleniowego (stanowiący 30 procent oceny), metodyczno-coachingowy treningu (stanowiący 55 procent oceny) i organizacyjny treningu (stanowiący pozostałe 15 procent oceny).

W zakres weryfikacji obszaru dokumentacji procesu szkoleniowego wchodzą:

 • zgodność mezocyklu szkolenia z programem szkolenia,
 • zgodność tygodniowego mikrocyklu szkolenia z programem szkolenia,
 • zgodność konspektu z przyjętą strukturą jednostki treningowej na danym poziomie,
 • zgodność zajęć z konspektem treningowym,
 • zgodność doboru środków treningowych z tematem/celem zajęć.

W zakres weryfikacji obszaru metodyczno-coachingowego treningu wchodzą:

 • formułowanie tematu oraz celu treningu,
 • zgodność metod i form zastosowanych w środkach treningowych dla danej kategorii wiekowej,
 • objaśnienie, instruowanie i korygowanie błędów,
 • zastosowanie właściwego pokazu,
 • progresja środków treningowych w strukturze zajęć (wprowadź, rozwiń, egzekwuj) i zgodność prowadzonych zajęć pod kątem metodycznym,
 • kreatywność środków treningowych,
 • zarządzanie intensywnością zajęć,
 • indywidualizacja zajęć,
 • zwrócenie uwagi na szczegóły,
 • współpraca, zaangażowanie i kultura osobista trenera/trenerów,
 • poziom komunikacji z Zawodnikami, dostosowanie komunikacji do możliwości i wieku zawodnika,
 • stosowanie pytań przed i w trakcie ćwiczeń/gry,
 • stosowanie informacji zwrotnej (feedback) po ćwiczeniu/grze,
 • podsumowanie treningu,
 • zgodność nomenklatury z NMG.

W zakres weryfikacji obszaru organizacyjnego treningu wchodzą:

 • przygotowanie zajęć,
 • płynność przejść między poszczególnymi częściami zajęć i środkami treningowymi,
 • wykorzystanie dostępnej przestrzeni oraz dostosowanie wymiarów pola ćwiczeń/gier do wieku i umiejętności,
 • czas oczekiwania na ćwiczenie, stosowanie „drogi powrotnej” w ćwiczeniach o wydłużonym czasie oczekiwania na swoją kolej,
 • tworzenie stałych punktów orientacyjnych w czasie treningu (np. na nawodnienie, sprzęt treningowy itp.),
 • weryfikacja listy obecności na zajęciach (sprawdzana przed, na zakończenie zajęć lub w systemie zarządzania szkółką).

Drugim obszarem, który będzie podlegał weryfikacji przez trenera monitorującego, jest obszar kryteriów programu. Aby zaliczyć wizytę monitorującą należy spełnić wszystkie punkty obszaru.

 • weryfikacja czy szkółka wprowadziła do systemu zarządzania szkółką harmonogram treningowy dla każdej drużyny szkółki, zgodny z założeniami Programu Szkolenia PZPN na bazie AMO, który mówi o odpowiedniej liczbie jednostek treningowych dla poszczególnych kat. wiekowej: Skrzat - 2, Żak -3, Orlik - 3, Młodzik - 4 lub czy szkółka wprowadziła harmonogram treningowy dla każdej drużyny szkółki zgodny z założeniami autorskiego programu szkolenia szkółki, jeżeli przeszedł pozytywnie weryfikację Trenerów Monitorujących PZPN, na okres w przód zgodnie z kryteriami Programu dla danego poziomu certyfikatu,
 • weryfikacja czy szkółka korzysta z zaplecza sanitarnego i szatniowego obiektu treningowego, a w przypadku szkółek na poziomie złotym, również czy szkółka korzysta z magazynku na sprzęt sportowy na obiekcie.
 • weryfikacja czy jednostki treningowe przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem utworzonym w systemie zarządzania szkółką,
 • weryfikacja czy wszystkie grupy treningowe zostały utworzone w systemie zarządzania szkółką,
 • weryfikacja zasad tworzenia i prowadzenia drużyny w ramach definicji nakreślonej w regulaminie (trener monitorujący sprawdza czy w treningu uczestniczy odpowiednia liczba trenerów i zawodników oraz czy na treningu uczestniczy odpowiednia liczba trenerów przypadających na grupę zawodników: poziom złoty 1/12, poziom srebrny 1/14, poziom brązowy 1/20),
 • weryfikacja obecności członków sztabu zgodnie z przydziałem do drużyn w systemie zarządzania szkółką,
 • weryfikacja licencji trenerów zgodnie z kryteriami programu oraz weryfikacja aktywnego udziału trenerów na zajęciach treningowych (trener monitorujący sprawdza, czy na treningu obecni są trenerzy zadeklarowani w systemie, z odpowiednią licencją, oraz to czy aktywnie uczestniczą w treningu,
 • weryfikacja obecności zawodników drużyn zgodnie z przydziałem w systemie zarządzania szkółką (trener monitorujący sprawdza, czy w treningu uczestniczą zawodnicy wskazani w systemie zarządzania szkółką w danej jednostce treningowej),
 • weryfikacja sprzętu treningowego na zajęciach (trener monitorujący sprawdza czy szkółka spełnia następujące kryteria: posiada minimum 1 piłkę na zawodnika na treningu o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej oraz pozostały sprzęt treningowy tj.: bramki, stożki, pachołki, oznaczniki, mini bramki – zgodnie z konspektem treningowym).

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 REGULAMIN PROFILU UŻYTKOWNIKA PZPN Polityka prywatności